Integritetspolicy för medlemmar

Malmö Kvinnojour bedriver verksamhet som till stor del grundar sig på aktiva medlemmars engagemang. För att kunna bedriva denna typ av verksamhet måste vi hantera och behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Malmö Kvinnojour att du som medlem är trygg med hur den information som du lämnar till oss hanteras och skyddas. Följande integritetspolicy beskriver hur Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifter om våra medlemmar.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen Malmö Kvinnojour, org.nr 846003-4013, Box 4283, 203 14 Malmö, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som medlem lämnar till oss. Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med Malmö Kvinnojours behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post till info@malmokvinnojour.se.

Ändamål, rättslig grund och lagringstid

Medlemsregister

I Malmö Kvinnojours medlemsregister införs personuppgifter i form av medlemmars namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Personuppgifterna används huvudsakligen för följande ändamål:

  • Namn, telefonnummer och e-postadress används för att hålla kontakt med de som är aktiva i jourverksamheten.
  • Namn och personnummer på de som är aktiva i jourverksamheten behövs för att söka anslag från Malmö stad, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Uppgifterna behöver även kunna redovisas i efterhand till berörda myndigheter.
  • E-postadress och adress används för att skicka information till medlemmarna om Malmö Kvinnojours verksamhet samt kallelser till medlemsmöten och årsmöten.

De rättsliga grunderna för ovanstående behandlingar är följande. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett medlemskap. Behandlingarna är även nödvändiga för Malmö Kvinnojours berättigade intresse av att kunna kontakta medlemmar och med hjälp av dessa bedriva och planera vår verksamhet samt av att kunna ansöka om anslag för verksamheten. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för ovanstående ändamål. Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingar enligt första punkten ovan kan i vissa fall även vara nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

Om en medlem inte längre anses som aktiv kommer personens uppgifter att tas bort ur medlemsregistret vid det årsmöte som inträffar två år efter det att personen upphör att vara aktiv, om inte personuppgifter behöver sparas längre på grund av att Malmö Kvinnojour har en rättslig förpliktelse att fullfölja.

Rättsliga förpliktelser

Malmö Kvinnojour kan även komma att behandla ovan nämnda personuppgifter i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende bokföring, skatt och redovisning kring anslag till relevanta myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra Malmö Kvinnojours rättsliga förpliktelser.

Avtal om tystnadsplikt

Aktiva medlemmar i Malmö Kvinnojours jourverksamhet skriver under avtal om tystnadsplikt, som innehåller medlemmens namn och personnummer. För att medlemmars, boendes och andra hjälpsökandes säkerhet ska upprätthållas sparas avtalen i 15 år från det år då medlemmen upphört att vara aktiv och raderas därefter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett aktivt medlemskap.  Behandling av personuppgifter är även nödvändig för Malmö Kvinnojours samt boendes och hjälpsökandes berättigade intresse av att säkerställa att medlemmar iakttar sekretess. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för detta ändamål.  Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingen kan i vissa fall även vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

Hälsoinformation

Malmö Kvinnojour kan komma att spara uppgifter som du lämnar till oss om allergier och matpreferenser eller viktigare information om ditt hälsotillstånd. Uppgifter om allergier och matpreferenser kan komma att användas i syfte att anpassa din kost vid beställning av mat, planering av aktiviteter och liknande. Uppgifter om ditt hälsotillstånd används för att kunna hjälpa dig att få vård om en incident kring din hälsa skulle uppstå. Den rättsliga grunden för behandlingarna är att du, i samband med att du lämnar uppgifterna, lämnar ditt samtycke till att uppgifterna sparas för ovanstående ändamål. Uppgifterna kommer att raderas om du begär det eller när ditt engagemang inom Malmö Kvinnojour upphör.

Kontakt

Om du kontaktar oss via e-post kommer Malmö Kvinnojour att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera ditt ärende. Den rättliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att möta ditt och Malmö Kvinnojours berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende. E-post som inte längre behövs för Malmö Kvinnojours verksamhet kommer att raderas inom ett år.

Mottagare av personuppgifterna

Malmö Kvinnojour säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Malmö Kvinnojour kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper Malmö Kvinnojour med bland annat administration och våra datasystem. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Malmö Kvinnojours räkning och det finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Malmö Kvinnojour kan också dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att söka om anslag eller fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Malmö Kvinnojour. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för myndighetens behandling av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Malmö Kvinnojour överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har som registrerad flera rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter och om du vill göra dessa gällande är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@malmokvinnojour.se. Dina rättigheter är underkastade vissa närmare villkor enligt dataskyddslagstiftningen och kan sammanfattas enligt följande.

Rätt till tillgång

Du har som registrerad rätt att begära information om vilka personuppgifter Malmö Kvinnojour behandlar om dig och hur dessa behandlas. Du har även rätt att begära kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse

Du har som registrerad rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering och begränsning

Du har som registrerad rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Detta gäller under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar samtycket som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot den intresseavvägning Malmö Kvinnojour gjort och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Du har som registrerad även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet eller behandlingens laglighet.

Rätt till dataportabilitet

Du har som registrerad rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Malmö Kvinnojour och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller på grund av avtal med dig. Du har även rätt att överföra eller att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna ska tillhandahållas i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling

Om Malmö Kvinnojours behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av Malmö Kvinnojours behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av en s.k. intresseavvägning (berättigat intresse).

Det är Integritetsskyddsinspektionen som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till Integritetskyddsinspektionen om du vill ha allmän information eller vill lämna in klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 9 oktober 2020 Malmö Kvinnojour kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta om detta via e-post.

sv_SESvenska