040-30 11 13

โทรสายด่วนของเรา

แชท

พูดคุยกับเราได้ที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิก

Malmö Kvinnojour ดำเนินกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่กระตือรือร้น ในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ เราต้องจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ Malmö Kvinnojour ที่คุณจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณมอบให้เรานั้นได้รับการจัดการและปกป้องอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายวิธีที่ Malmö Kvinnojour ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกของเรา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล?

Föreningen Malmö Kvinnojour หมายเลขประจำตัวองค์กรหมายเลข 846003-4013, Box 4283, 203 14 Malmö มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเป็นสมาชิกมอบให้เรา หากคุณต้องการข้อมูล มีคำถามหรือไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Malmö Kvinnojour โปรดติดต่อเราทางอีเมลได้ตลอดเวลาที่ info@malmokvinnojour.se.

วัตถุประสงค์ พื้นฐานทางกฎหมาย และเวลาจัดเก็บ

สมัครสมาชิก

ในทะเบียนสมาชิกของ Malmö Kvinnojour ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกป้อนในรูปแบบของชื่อสมาชิก หมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลจะใช้เพื่อติดต่อกับผู้ที่อยู่ในบริการฉุกเฉิน
  • ชื่อและหมายเลขประกันสังคมของผู้ที่ทำงานอยู่ในบริการฉุกเฉินเป็นสิ่งจำเป็นในการสมัครขอรับทุนจากเมืองมัลโม คณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในภายหลัง
  • ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมและประกาศของ Malmö Kvinnojours ไปยังการประชุมสมาชิกและการประชุมประจำปี

De rättsliga grunderna för ovanstående behandlingar är följande. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett medlemskap. Behandlingarna är även nödvändiga för Malmö Kvinnojours berättigade intresse av att kunna kontakta medlemmar och med hjälp av dessa bedriva och planera vår verksamhet samt av att kunna ansöka om anslag för verksamheten. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för ovanstående ändamål. Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingar enligt första punkten ovan kan i vissa fall även vara nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

หากสมาชิกไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ข้อมูลของบุคคลนั้นจะถูกลบออกจากการลงทะเบียนสมาชิกในการประชุมประจำปีที่เกิดขึ้นสองปีหลังจากที่บุคคลนั้นหยุดใช้งาน เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บไว้อีกต่อไปเนื่องจาก Malmö Kvinnojour มีกฎหมาย ภาระผูกพันให้เสร็จสิ้น

ภาระผูกพันทางกฎหมาย

Malmö Kvinnojour อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายได้ เช่น เกี่ยวกับการบัญชี ภาษี และการบัญชีสำหรับการให้เงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการรักษานี้คือจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของ Malmö Kvinnojour

ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับทางวิชาชีพ

สมาชิกที่กระตือรือร้นของกิจกรรมตามสั่งของ Malmö Kvinnojour ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความลับของมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยชื่อสมาชิกและหมายเลขประกันสังคม เพื่อรักษาความปลอดภัยของสมาชิก ผู้อยู่อาศัย และผู้ขอความช่วยเหลืออื่นๆ ข้อตกลงจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลา 15 ปีนับจากปีที่สมาชิกหยุดใช้งานและจะถูกลบออกในภายหลัง

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett aktivt medlemskap.  Behandling av personuppgifter är även nödvändig för Malmö Kvinnojours samt boendes och hjälpsökandes berättigade intresse av att säkerställa att medlemmar iakttar sekretess. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för detta ändamål.  Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingen kan i vissa fall även vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

ข้อมูลด้านสุขภาพ

Malmö Kvinnojour อาจบันทึกข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับการแพ้และความชอบด้านอาหาร หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้และความชอบด้านอาหารอาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับอาหารของคุณเมื่อสั่งอาหาร วางแผนกิจกรรม และอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสุขภาพของคุณจะถูกใช้เพื่อช่วยให้คุณได้รับการดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลคือ ในการที่คุณให้ข้อมูล คุณยินยอมให้มีการบันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ข้อมูลจะถูกลบหากคุณร้องขอ หรือเมื่อการมีส่วนร่วมของคุณใน Malmö Kvinnojour สิ้นสุดลง

ติดต่อ

หากคุณติดต่อเราทางอีเมล Malmö Kvinnojour จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณและจัดการกรณีของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการรักษานี้คือจำเป็นต้องปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณและ Malmö Kvinnojour ในการติดต่อและจัดการกรณีของคุณ อีเมลที่ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของ Malmö Kvinnojour อีกต่อไปจะถูกลบออกภายในหนึ่งปี

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

Malmö Kvinnojour ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

Malmö Kvinnojour อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ช่วยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วย Malmö Kvinnojour ในด้านการบริหารและระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ผู้ช่วยเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Malmö Kvinnojours และมีข้อตกลงผู้ช่วยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณจะถูกกฎหมาย

Malmö Kvinnojour อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานที่มีอำนาจหากการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อขอรับทุนหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีหน้าที่ใน Malmö Kvinnojour จากนั้นผู้มีอำนาจจะรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม 

Malmö Kvinnojour จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EU / EEA

สิทธิของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณมีสิทธิ์หลายประการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากคุณต้องการยืนยันสิ่งเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@malmokvinnojour.se. สิทธิ์ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะบางประการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และสามารถสรุปได้ดังนี้

สิทธิ์ในการเข้าถึง

ในฐานะบุคคลที่ลงทะเบียน คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Malmö Kvinnojour ประมวลผลเกี่ยวกับตัวคุณและวิธีดำเนินการเหล่านี้ คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล

สิทธิในการแก้ไข

ในฐานะบุคคลที่ลงทะเบียน คุณมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณที่จะแก้ไขโดยไม่ชักช้า คุณอาจมีสิทธิ์เสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบและข้อจำกัด

ในฐานะบุคคลที่ลงทะเบียน คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชักช้า สิ่งนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือดำเนินการอย่างอื่น หากคุณเพิกถอนความยินยอมตามการประมวลผล และไม่มีหลักกฎหมายอื่นใดสำหรับการประมวลผล ถ้า คุณคัดค้านการรักษาสมดุลของผลประโยชน์ที่ Malmö Kvinnojour ได้ทำ และไม่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับการประมวลผลที่มีน้ำหนักมาก หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ในฐานะผู้ลงทะเบียน คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น หากคุณคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผล

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล

ในฐานะบุคคลที่ลงทะเบียน คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ Malmö Kvinnojour และเราประมวลผลด้วยการสนับสนุนความยินยอมของคุณหรือเนื่องจากข้อตกลงกับคุณ คุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้โอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องให้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมและคัดค้านการรักษา

หากการรักษาของ Malmö Kvinnojour ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการปฏิบัติต่อ Malmö Kvinnojour บนพื้นฐานของความยินยอมก่อนที่จะเพิกถอน คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เรียกว่าสมดุล (ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)

มันคือ The Privacy Protection Inspectorate ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณสามารถหันไปหา Privacy Protection Inspectorate ได้หากต้องการข้อมูลทั่วไปหรือต้องการส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2020 Malmö Kvinnojour อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และในกรณีดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล

thไทย