Polityka prywatności dla członków

Malmö Kvinnojour prowadzi działalność, która w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu aktywnych członków. W celu prowadzenia tego rodzaju działalności musimy obsługiwać i przetwarzać dane osobowe. Dla nas w Malmö Kvinnojour ważne jest, abyś jako członek miał pewność, w jaki sposób informacje, które nam przekazujesz, są przetwarzane i chronione. Poniższa polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Malmö Kvinnojour przetwarza dane osobowe naszych członków.

Kto odpowiada za dane osobowe?

Föreningen Malmö Kvinnojour, korporacyjny numer identyfikacyjny 846003-4013, Box 4283, 203 14 Malmö, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które przekazujesz nam jako członek. Jeśli chcesz uzyskać informacje, masz pytania lub jesteś niezadowolony z przetwarzania Twoich danych osobowych przez Malmö Kvinnojour, zawsze możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@malmokvinnojour.se.

Cel, podstawa prawna i czas przechowywania

Rejestr członków

W rejestrze członków Malmö Kvinnojour dane osobowe są wprowadzane w postaci imion i nazwisk członków, numerów ubezpieczenia społecznego, numerów telefonów, adresów i adresów e-mail. Dane osobowe są wykorzystywane głównie w następujących celach:

  • Nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail służą do utrzymywania kontaktu z osobami działającymi w służbach ratowniczych.
  • Nazwiska i numery ubezpieczenia społecznego osób, które działają w służbach ratunkowych, są potrzebne do ubiegania się o dotacje od miasta Malmö, Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych organów. Informacje muszą również mieć możliwość późniejszego zgłaszania odpowiednim władzom.
  • Adres e-mail i adres są wykorzystywane do wysyłania członkom informacji o działalności Malmö Kvinnojours oraz zawiadomień o spotkaniach członków i corocznych spotkaniach.

De rättsliga grunderna för ovanstående behandlingar är följande. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett medlemskap. Behandlingarna är även nödvändiga för Malmö Kvinnojours berättigade intresse av att kunna kontakta medlemmar och med hjälp av dessa bedriva och planera vår verksamhet samt av att kunna ansöka om anslag för verksamheten. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för ovanstående ändamål. Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingar enligt första punkten ovan kan i vissa fall även vara nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

Jeśli członek nie jest już uważany za aktywnego, dane tej osoby zostaną usunięte z rejestru członków na dorocznym spotkaniu, które odbywa się dwa lata po tym, jak osoba przestanie być aktywna, chyba że dane osobowe muszą być dalej przechowywane ze względu na fakt, że Malmö Kvinnojour ma prawne obowiązek wypełnienia .

Zobowiązania prawne

Malmö Kvinnojour może również przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. dotyczących księgowości, podatków i rozliczenia dotacji na rzecz odpowiednich organów. Podstawą prawną takiego leczenia jest konieczność wypełnienia zobowiązań prawnych Malmö Kvinnojour.

Umowa o tajemnicy zawodowej

Aktywni członkowie dyżurów Malmö Kvinnojour podpisują umowę o zachowaniu tajemnicy zawodowej, która zawiera imię i nazwisko członka oraz numer ubezpieczenia społecznego. W celu zachowania bezpieczeństwa członków, mieszkańców i innych osób potrzebujących pomocy, umowy są zapisywane przez 15 lat od roku, w którym członek przestał być aktywny, a następnie usuwane.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett aktivt medlemskap.  Behandling av personuppgifter är även nödvändig för Malmö Kvinnojours samt boendes och hjälpsökandes berättigade intresse av att säkerställa att medlemmar iakttar sekretess. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för detta ändamål.  Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingen kan i vissa fall även vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

Informacje o zdrowiu

Malmö Kvinnojour może przechowywać informacje, które nam przekazujesz, dotyczące alergii i preferencji żywieniowych lub ważniejsze informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Informacje o alergiach i preferencjach żywieniowych mogą być wykorzystywane w celu dostosowania diety przy zamawianiu jedzenia, planowaniu zajęć i tym podobnych. Informacje o Twoim stanie zdrowia są wykorzystywane, aby pomóc Ci w uzyskaniu opieki w przypadku incydentu dotyczącego Twojego zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania jest to, że w związku z podaniem przez Ciebie informacji wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w ww. celach. Informacje zostaną usunięte, jeśli o to poprosisz lub po zakończeniu Twojego zaangażowania w Malmö Kvinnojour.

Kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, Malmö Kvinnojour będzie przetwarzać dane osobowe, które nam prześlesz, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu komunikacji z Tobą i innego rodzaju obsługi Twojej sprawy. Podstawą prawną takiego leczenia jest konieczność spełnienia prawnie uzasadnionego interesu Państwa i Malmö Kvinnojour w nawiązaniu kontaktu i załatwieniu Państwa sprawy. E-maile, które nie są już potrzebne w działalności Malmö Kvinnojour, zostaną usunięte w ciągu roku.

Odbiorca danych osobowych

Malmö Kvinnojour nie sprzedaje Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Malmö Kvinnojour może udostępniać Twoje dane osobowe asystentom danych osobowych, czyli firmom, które pomagają Malmö Kvinnojour między innymi w administracji i naszych systemach komputerowych. Asystenci ci przetwarzają dane osobowe w imieniu Malmö Kvinnojours i istnieje umowa asystenta danych osobowych, aby zapewnić legalne przetwarzanie danych.

Malmö Kvinnojour może również udostępniać Twoje dane osobowe organom, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do ubiegania się o dotację lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Malmö Kvinnojour. Organ odpowiada wówczas za dane osobowe i jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych przez organ.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Malmö Kvinnojour nie przekazuje Twoich danych osobowych poza UE/EOG.

Twoje prawa

Jako zarejestrowany użytkownik masz kilka praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, a jeśli chcesz je dochodzić, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@malmokvinnojour.se. Twoje prawa podlegają pewnym szczególnym warunkom wynikającym z przepisów o ochronie danych i można je podsumować w następujący sposób.

Prawo dostępu

Jako osoba zarejestrowana masz prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe Malmö Kvinnojour na Twój temat przetwarza i w jaki sposób są one przetwarzane. Masz również prawo zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Jako osoba zarejestrowana masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Przysługuje Ci również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia i ograniczenia

Jako osoba zarejestrowana masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Ma to zastosowanie pod pewnymi warunkami, w tym, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeśli cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, jeśli sprzeciwiasz się wyważeniu interesów Malmö Kvinnojour i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania, które byłyby poważniejsze lub jeśli dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. Jako rejestrującemu masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, m.in. jeśli sprzeciwisz się dokładności informacji lub legalności przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Jako osoba zarejestrowana masz prawo do uzyskania danych osobowych, które przekazałeś Malmö Kvinnojour i które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w związku z umową z Tobą. Masz również prawo przenieść lub zlecić przekazanie tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Dane osobowe muszą być dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody i sprzeciwu na leczenie

Jeśli leczenie Malmö Kvinnojour opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na legalność leczenia Malmö Kvinnojour na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o tzw. wyważenie interesów (prawnie uzasadniony interes).

To jest Inspektorat Ochrony Prywatności który jest organem odpowiedzialnym za nadzór zgodnie z przepisami o ochronie danych. Możesz zwrócić się do Inspektoratu Ochrony Prywatności, jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje lub chcesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 9 października 2020 r. Malmö Kvinnojour może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej polityce i w takim przypadku powiadomi o tym e-mailem.

pl_PLPolski