Om oss

Om oss

Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som bildades 1980 av en rad enskilda kvinnor med stöd av olika kvinnoföreningar. En telefonjour inrättades och en lägenhet införskaffades. Den ekonomiska grunden utgjordes av bidrag från Malmö Kommun, medlemsavgifter och privata bidrag. Detta var starten.

Verksamheten har genom åren utvecklats till att idag omfatta en öppen mottagning i centrala Malmö, dit kvinnor kan vända sig per telefon och personliga besök. Jouren har lägenheter på hemlig adress där kvinnor och barn kan bo efter placering av socialtjänsten. Dessa lägenheter är till för kvinnor och barn med akuta behov.

Jouren drivs till största delen med anslag från Malmö stad och socialstyrelsen, men medel erhålls också genom enskilda donationer samt genom ansökan hos stiftelser och fonder. På kvinnojouren arbetar anställda och ideella. Jouren har också icke aktivt arbetande stödmedlemmar.

Jouren stödjer kvinnor som vill förändra sin livssituation och som är i behov av stöd. Alla kvinnor, oavsett om de blivit utsatta för våld i heterosexuella eller samkönade relationer, är välkomna till kvinnojouren. Syftet med verksamheten är att ge kvinnan möjlighet att själv ta kontroll över sin situation och att stärka självkänslan. Jouren ser som sin uppgift att vara stödjande – aldrig övertagande. Samtal, stöd och rådgivning är kostnadsfria. Kontakt med advokat och myndigheter kan förmedlas.

Malmö Kvinnojour ingår i Malmö stads samverkansgrupp, som startades 1998 och som fortfarande kontinuerligt följer upp och utvecklar ”Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö”.  Jourens aktiva medarbetare deltar kontinuerligt i olika former av utbildningar, konferenser och seminarier.

Tystnadsplikten är absolut och obligatorisk för alla aktiva medlemmar. Jouren låter varje kvinna vara anonym och för inga register, med undantag vid boende.