HEJ,

Har du blivit utsatt för Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld? Sexuellt våld? Psykiskt våld? Fysiskt våld?

Olika typer av våld

SEXUELLT
VÅLD

I Sverige utsätts cirka en av fem kvinnor någon gång i sitt liv för sexuellt våld – i världen är siffran en tredjedel.

Forskning visar att övergreppen i grunden inte handlar om sexualitet utan om makt och dominans.

Med sexuellt våld menas att den utsatta mot sin vilja tvingas utföra sexuella handlingar. Även sexuella trakasserier och sexuell förnedring omfattas av begreppet sexuellt våld. Dessa övergrepp sker oftast av partnern, förövaren kan även vara en bekant eller en okänd person.

Många som blir våldtagna gör inget fysiskt motstånd, skriker eller säger NEJ. Det är vanligt att hamna i frozen fight, vilket innebär att när kroppen utsätts för våld hamnar i ett förlamande tillstånd. Detta är en överlevnadsreflex – när hjärnan upptäcker fara hindrar den kroppen från att röra sig. Den här reflexen sker blixtsnabbt, automatiskt och är helt utanför vårt medvetande.

Sexuellt våld kan framkalla starka skamkänslor och skuldbeläggande hos den utsatta. En relation till förövaren kan försvåra och ta emot att göra en polisanmälan.
På Malmö Kvinnojour har vi specialkompetens att hjälpa den som utsatts för sexuellt våld. Vår personal är utbildad just för att ge stödsamtal till kvinnor som utsatts för alla former av sexuellt våld.

PSYKISKT
VÅLD

Psykiskt våld är den vanligaste formen av våld i nära relationer. I stort sett i alla parrelationer där våld utövas förekommer psykiskt våld, ofta i samspel med annat våld. Psykiskt våld är ofta systematiskt och utövas vid upprepade tillfällen. Det handlar om att markera gränser av olika slag för att uppnå makt och kontroll över den som utsätts – som i sin tur ofta bryts ned av det psykiska våldet och kan känna sig maktlös eller värdelös.

Psykiskt våld kan vara:

  • Muntliga kränkningar, nedvärderande omdömen och hån.
  • Skambeläggande eller att skämma ut den utsatta inför andra.
  • Trakasserier, hot (direkta, indirekta) eller stalking.
  • Att den utsatta tvingas göra saker mot sin vilja.
  • Kontroll av vad den utsatta gör, vem den umgås med och var den är.
  • Social isolering, att den utsatta hindras från kontakt med tex vänner.
  • Att våldsutövaren sårar eller skrämmer den utsatta genom att utöva fysiskt våld mot någon annan, tex ett barn eller husdjur.

Vi på Malmö Kvinnojour har lång erfarenhet av att ge stöd och råd till kvinnor som utsätts för psykiskt våld.

FYSISKT
VÅLD

I en nära relation kan det fysiska våldet ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärke och sår på exponerade delar av kroppen.

Den som utsätter sin partner för våld är sällan våldsam mot andra. Snarare vinnlägger sig våldsutövaren ofta om att framstå som trevlig mot omgivningen. Detta kan göra att den som utsätts för våld framstår som mindre trovärdig om hen försöker berätta för någon om våldet.

På Malmö Kvinnojour lyssnar vi på kvinnan. Vi utgår från hennes behov och stöttar henne i att finna sin egen väg.

MATERIELLT
VÅLD

Materiellt våld kan innebära att förövaren förstör eller hotar föremål som den utsatt har en känslomässig koppling till. Det kan vara ett fotografi eller en gåva från en närstående. Det kan också innebära skadegörelse av tex kläder, möbler eller en bil, allt i syfte att hota och/eller trakassera.

På Malmö Kvinnojour har vi kunskap om materiellt våld och kan ge dig stöd och vägledning.

EKONOMISKT
VÅLD

Ekonomiskt våld syftar till att utgöra en kränkning och göra offret beroende av förövaren. Det kan innebära att förövaren tar ut lån i den utsattas namn, kontrollera hens användande av pengar eller förhindrar hen från att äga tillgångar i eget namn. Ekonomiskt våld kan göra att den utsattas kreditvärdighet påverkas, vilket kan göra det svårt att exempelvis skaffa bostad. Förövaren tar kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare att lämna relationen.

På Malmö Kvinnojour har vi kunskap om ekonomiskt våld och kan ge dig stöd och vägledning.

DIGITALT
VÅLD

Med digitalt våld menas våld som utförs med hjälp av digital teknik. Undersökningar som gjorts visar att våldet som upplevs av utsatta kvinnor är bland annat att förövaren förnedrar, orsakar rädsla och skapar en känsla av ständig närvaro genom digital förföljelse. Digital teknik kan också användas för att spåra och kolla var hen befinner sig. Denna typ av förföljelse påverkar mental hälsa och välmående. Studier visar även att det digitala våldet debuterar eller eskalerar i samband med separation.

På Malmö Kvinnojour har vi kunskap om digitalt våld och kan ge dig stöd och vägledning.

sv_SESvenska