040-30 11 13

با خط کمک ما تماس بگیرید

چت

اینجا با ما چت کنید

عضو پشتیبانی شوید

För att stötta Malmö Kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor per år.  Då är du med och påverkar kampen mot våld i nära relation. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Du har även närvarorätt och möjlighet att skicka in motioner till vårt årsmöte.

ما به اعضای حامی خود اهمیت می دهیم و برای ما بسیار خوب است که بدانیم ما افراد زیادی برای جامعه ای برابر و عاری از خشونت با هم کار می کنیم.

به عضویت در Malmö Kvinnojour خوش آمدید!

عضو پشتیبانی شوید

برای حمایت از فعالیت های پناهگاه زنان مالمو، می توانید با 150 کرون در سال عضو پشتیبانی شوید. برای ما بسیار خوب است که بدانیم ما افراد زیادی هستیم که در روابط نزدیک مبارزه با خشونت را به اشتراک می گذاریم!

150.00 kr

fa_AF(فارسی (افغانستان