Bli stödmedlem

Stödmedlem

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar. Det är stort för oss att veta att vi är många som gemensamt för kampen mot våld i nära relation! 

Så här gör du för att bli stödmedlem:

Maila till info@malmokvinnojour.se och skriv Stödmedlem i ämnesraden. 

Då får du, förutom våra betalningsuppgifter, ett formulär som du ska skriva under.

För att Malmö Kvinnojours ideella verksamhet ska fungera, behövs telefonnummer och e-postadresser till de som är aktiva i jouren. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Registrering av telefonnummer och e-postadresser innebär behandling av personuppgifter behövs att ni som medlemmar samtycker (PuL och Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt a) till att Malmö Kvinnojour registrerar nämnda uppgifter i ett medlemsregister. Uppgifterna kommer att raderas året efter det att ni upphör att vara aktiva i Malmö Kvinnojour.

Den som är registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade, begära rättelse samt har rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Malmö Kvinnojour vill även upplysa om att den registrerade har möjlighet (efter den 25 maj 2018) lämna klagomål till Datainspektionen om denne anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av Malmö Kvinnojour. Vid en begäran enligt ovanstående kontaktas Malmö Kvinnojours verksamhetsledare.

Välkommen till oss!