Fysiskt våld

Fysiskt våld kan se mycket olika ut

I genomsnitt dör sjutton kvinnor om året i Sverige av fysiskt våld utövat av en man. Fysiskt våld kan se mycket olika ut – det kan vara allt från örfilar och knuffar till stryptag. Utmärkande för våld i nära relation är att det upprepas och att hot om våld är ständigt närvarande. Det är vanligt att förövaren riktar våldet mot särskilda delar av kroppen där det inte syns (till exempel ryggen eller överarmen). Våld kan också riktas mot någon eller något som offret är fäst vid, till exempel ett husdjur.

Allt våld är en form av maktutövning, och syftar till att straffa eller förtrycka offret.

Den som utsätter sin partner för våld är sällan våldsam mot andra. Snarare vinnlägger sig våldsutövaren ofta om att framstå som trevlig mot omgivningen. Detta kan göra att den som utsätts för våld framstår som mindre trovärdig om hen försöker berätta för någon om våldet.

På Malmö Kvinnojour lyssnar vi på kvinnan. Vi utgår från hennes behov och stöttar henne i att finna sin egen väg.