Om våld i nära relationer

Våld

Våld i nära relation omfattar fysiskt, psykiskt, latent, sexualiserat, materiellt och ekonomiskt våld. Det kan drabba människor i alla samhällsklasser och alla åldersgrupper. Förövaren kan vara en nära anhörig, en bekant eller en okänd person.

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Statistiskt sett är mäns våld mot kvinnor den vanligaste typen av våld i hemmet, men våld i samkönade relationer är också vanligt. Det förekommer även våld av kvinnor riktat mot män. Våld i nära relation inbegriper alltid en förövare som vill kontrollera sin partner. 2014 rapporterades 28 200 fall av misshandel mot kvinnor. Enligt NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, har cirka tjugofem procent av Sveriges kvinnor utsatts för misshandel i hemmet.