HBTQ

8b276d_b52135db75874054b382cc14e7f000f9~mv2

HBTQ på Malmö Kvinnojour

På Malmö Kvinnojour kan du som identifierar sig som kvinna (oavsett könsuttryck, biologiskt eller juridiskt kön samt sexuell läggning) vända dig för professionellt stöd och rådgivning.

Om vår certifiering:

Malmö Kvinnojour är tilldelad RFSL:s HBTQ-certifiering.

Som första kvinnojouren i Skåne, och som den andra i Sverige, har Malmö Kvinnojour blivit HBTQ-certifierade av RFSL. Malmö Kvinnojour är en av landets äldsta kvinnojourer och har sedan 1980 erbjudit stöd, rådgivning och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn.

-Vi möter dagligen personer som lever i eller har levt i en våldsam relation. Personalens bemötande och deras kunskap om våld i nära relation är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla en professionell och kvalitativ stödverksamhet. Och detsamma gäller ju givetvis för HBTQ-personer och deras våldsutsatthet.

Med anledning av detta påbörjade Malmö Kvinnojour certifieringsarbetet i maj förra året. Sedan dessa har all personal samt föreningens medlemmar genomgått flertalet utbildningar, workshoppar och projektmöten för att höja kunskapen om HBTQ-frågor och HBTQ -perspektiv samt våldsutsattheten för HBTQ-personer.

Målet för oss har varit att alla verksamma på jouren ska ha kunskap om vad det innebär att leva utanför heteronormen samt att förstå och ha kännedom om hbtq-perspektivet i arbetet inom stöd- och skyddsverksamheten.

Till syvende och sist har den stora drivkraften varit att vår expanderade målgrupp, den som definierar sig som kvinna oavsett könsuttryck, biologisk eller juridisk könstillhörighet samt sexuell läggning, ska känna sig trygg med att vi inte bara är experter på våld i nära relationer, utan att vi också besitter goda kunskaper om och arbetar utifrån hbtq-perspektivet och dess förutsättningar.

Till dig som vill veta mer om heteronormativitet och begreppet hbtq:

Tvåkönsnormen innebär den samhällsnorm som utgår från att det enbart finns två stycken könsidentiteter; man och kvinna. Tvåkönsnormen exkluderar därmed personer som identifierar sig som trans.

Malmö Kvinnojour har kompetens inom hbtq-frågor och arbetar normkritiskt utifrån heteronormen samt tvåkönsnormen. Heteronormen innebär den norm i samhället som förväntar sig att personer ska vara heterosexuella och sexuellt begära det motsatta könet.

  • Hbtq är en förkortning på personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans och/eller queer. (RFSL, 2015).

  • Homosexualitet är en känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. (NE, 2015)

  • Bisexualitet är en känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen (man och kvinna). (NE, 2015)

  • Transperson är ett samlingsnamn på en person som ifrågasätter den könstillhörighet som tilldelades vid födelsen och därför tidvis eller permanent överskrider sociala och/eller biologiska könsgränser. (NE, 2015)

  • Queer är ett mångfaldigt begrepp som i grunden innebär ett ifrågasättande av heteronormen. (NE, 2015) Det kan exempelvis vara att man ser sin sexualitet och/eller könsidentitet som queer, att man vill inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig (RFSL, 2015).